top of page
GAB 100 beskrivning
Snedbild.JPG

Gimmene AB 100 år

 

En krönika om ett bolag, en gård
och en släkt.

164 sidor, rikt illustrerad.

Andra upplagan, tryckt 2018.

ISBN 978-91-977589-0-1

Gimmene gård i gamla Skaraborg var en gång ett litet samhälle som sysselsatte ett hundratal personer. Torpare, statare, hantverkare, pigor, drängar, rättare, inspektorer, kontrollanter och herrskapsfolk – alla hade de sin utkomst från gården. På gården drevs förutom jordbruk även mejeri, bränneri, kvarn, såg, tegelbruk, garveri, spinneri och kraftverk. Idag är Gimmene ett medelstort sidoarrende i en glesbygd, och endast några av husen i allén är bebodda.

Gimmene gård har varit i släkten Berglunds ägo i mer än 150 händelserika år och 1908 bildades Gimmene Aktiebolag för att utveckla egendomen.

På Gimmene skrev Carl Berglund det upprop i Landsbygden som blev grunden till Bondeförbundet, och härifrån förhandlade hans bröder med nykterhetsivraren Ivan Bratt om brännvinstillverkningen.  Gimmene Jästfabrik köptes ut från marknaden av jästmonopolet, och släkten fick försvara sin gård mot ett fientligt uppköp på 1960-talet.

Författaren är dotterson till en av bolagets grundare och har med utgångspunkt i ett rikt källmaterial, med såväl text som bild, beskrivit Gimmene AB:s utveckling under det första seklet.

En ödmjuk baksida
Snedbild En ödmjuk.jpg

En ödmjuk tjenare

 

En bok om matematikern och pedagogen Emanuel Björling i Västerås, 1808 - 1873

50 sidor med många illustrationer.

Första upplagan, tryckt 2013.

ISBN 978-91-977589-1-8

Emanuel Björling föddes 1808 i Västerås som äldste son till handlanden och rådmannen Carl Adolf Björling. Efter studier i matematik vid Uppsala universitet kom han att arbeta hela livet som lärare, forskare och läroboksförfattare. Som lektor och rektor vid Västerås gymnasium var han knuten till stiftet och satt i mer än 25 år i domkapitlet.

I sitt äktenskap med Emelia, född Böttiger, fick Emanuel fyra barn. Bägge sönerna läste i Uppsala och blev även de matematiker, pedagoger och författare.

Emanuel drevs av stark pliktkänsla kombinerad med stor personlig integritet och han ägde en närmast  obegränsad arbetskapacitet.  Hans bidrag till den svenska matematikens utveckling var väsentliga och som lärare var han med och formade den Hillska skolan vid Barnängen under 1830-talet. Tillbaka i Västerås var han en centralfigur i förvandlingen av stiftsgymnasiet till borgerligt läroverk. Under återstoden av sitt liv var han läroverkets rektor.

I boken En ödmjuk tjenare tecknas ett porträtt av en framstående akademiker och ambitiös pedagog i 1800-talets Sverige av hans sonsons sonson.

Manne baksida
En stridbar snedbild.jpg

En stridbar professor

 

En bok om en lysande pedagog. en entusiastisk naturvetare och en stridbar professor, 1839-1910

117 sidor med flera unika bilder.

Första upplagan, tryckt 2021.

ISBN 978-91-977589-2-5

”Den egentliga idégivaren var Björling, som utan gensägelse var 80-talets både erfarnaste och mest geniala man på det pedagogiska området.”

”Derefter tågade hela denna trupp studenter åstad och stannade utanför S:t Petri Kyrko-gata nr 15. Der bor nemligen professor Björling. Gatan fyldes snart av alt mer af folk och snart ljödo ett par pereat rop, en opinionsyttring som icke förekommit på många år.”

”Som examinator var Björling fordrande och fruktad --- den på en gång insiktsfullaste och skoningslöst strängaste bland censorerna.”

”I allt sitt görande och låtande utmärktes B. av stor självständighet och likgiltighet för andras omdöme.”

 

Några citat om ”Manne” Björling som lockat författaren att ta reda på mer om sin farfars far. I boken tecknas bilden av en lysande pedagog, en entusiastisk naturvetare och en stridbar professor under andra halvan av 1800-talet.

bottom of page